Vreme je za knjigu

U četvrtak 30. oktobra emitovana je u okviru emisije "Pitanjem do odgovora" reportaža sa ovogodišnjeg Sajma knjiga u Beogradu pod nazivom &q...


Opširnije...

Vozovi opet saobraćaju

Sa zrenjaninske železničke stanice, posle mesec i po dana pauze, ponovo ide voz za Pančevo, te su naseljena mesto Uzdin i Putnikovo ponovo postali deo...


Opširnije...

Renoviranje reformatske crkve u Debeljači

Reformatska crkvena zajednica u Debeljači spada među najstarije hrišćanske zajednice na području Opštine Kovačica.


Opširnije...

Akcija merenja šećera u krvi

Dijabetes se danas ubraja među najčešća oboljenja u svetu.


Opširnije...

HCCP - Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne...

Hasap (HACCP) je sistem koji obuhvata niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, a sa krajnjim ciljem da potroša...


Opširnije...

Uređenje kanalske mreže

Na teritoriji opštine Kovačica je predviđeno uređivanje skoro 50 km kanalske mreže.


Opširnije...
012345

Televizija Opštine Kovačica

  • PDF

Programski koncept radio televizije opštine kovačica

Par reči o položaju opštine Kovačica  i stanovništvu

Logo RTVOK

Opština Kovačica nalazi se u jugozapadnom delu Banata i jugoistočnom delu Vojvodine, opštinu čini osam naseljenih mesta i to: Kovačica, Padina, Crepaja, Debeljača, Samoš, Idvor, Uzdin i Putnikovo.
Na severu se nalaze Zrenjanin i Sečanj, na južnoj strani Pančevo, na zapadu Opovo i na istoku Alibunar, udaljena od Beograda četrdesetak kilometara, sa stanovništvom koje se pretežno bavi poljoprivredom ili posao nalazi u nekoliko malih fabrika, dok preostali deo čine dnevni migranti koji u potrazi za poslom  svakodnevno odlaze u veće centre i uveče se vraćaju kućama.

Kovačica je multietnička, multikulturalna i multikonfesionalna opština, među stanovnicima su najbrojniji slovaci koji čine oko 40%, slede srbi sa oko 30%, mađari sa oko 13%  rumuni sa oko 10% i ostalih sedam posto su druge nacionalne manjine. U službenoj upotrebi su četiri jezika: srpski, slovački, mađarski i rumunski, najbrojnije verske zajednice su srpska pravoslavna, slovačka evangelistička, mađarska reformatska i katolička.

studio tv ok

Medijsko okruženje i nastanak TV opštine Kovačica

Okruženi velikim centrima poput Zrenjanina i Pančeva u kojima je bilo po nekoliko emitera televizijskog programa koji su uglavnom izveštavali i pratili događaje u svojim sredinama, formiranjem televizije opštine Kovačica i građani Kovačice su dobili priliku da osim na radiju po prvi put vide i prepoznaju  učesnike aktuelnih događanja u kovačičkoj opštini i na svojoj lokalnoj televiziji.
Pred kraj 2001. godine u okviru "Radio Kovačice", odlukom našeg osnivača, formirana je  televizija opštine Kovačica. U opštem trendu nastajanja lokalnih televizija u to vreme i opština Kovačica je osetila potrebu za takvom vrstom elektronskog medija i  sa "Kanalom 9" iz Novog Sada realizovala projekt obuke radnika i instaliranja opreme za svoju lokalnu TV stanicu, koliko god skromna po mogućnostima i kapacitetu, bila je to dobra osnova za dalje razvijanje i dograđivanje kako u tehničko-tehnološkom smislu tako i programskom i kadrovskom pogledu.


Ciljna grupa

Koncepcija programa koju je TV preuzela od kanala 9 namenjena gradskoj sredini, nije mogla dugo da ostane nepromenjena u ruralnoj sredini kakva je Kovačica sa svim specifičnostima  po svom  nacionalnom, kulturnom, verskom i socijalnom sastavu. Rukovođeni tridesetogodišnjim iskustvom u komunikaciji sa našim slušaocima putem talasa radio Kovačice nismo imali dilemu pri odabiru ciljne grupe ni načina kako da im se obratimo putem televizije.
Osnovana kao opštinska televizija, TV opštine Kovačica, se od samog početka svog rada potrudila da opravda svoj naziv opredeljujući se da kao lokalna TV stanica  služi pre svega građanima  opštine Kovačica obaveštavajući  ih prevashodno o događajima u lokalnoj sredini  i govoreći o lokalnim dešavanjima.Već od aprila 2002. godine u programskoj šemi našle su se pored emisija na srpskom jeziku i emisije na slovačkom, mađarskom i rumunskom jeziku što je naišlo na izvanredan prijem kod naših gledalaca pripadnika ovih nacionalnih manjina.


Zakonski okvir

RTV OK  se od početka svog rada opredelila saglasno članu 45.Zakona o radiodifuziji, za koncept celokupnog emitovanja programa smatrajući da će tako na najbolji način ispuniti svoju ulogu, pored radija, jedinog lokalnog glasila.
Poštujući i uvažavajući opšte programske standarde propisane u odeljku IV i članovima 68, 72, 73 i 74 a kao emiter čiji je osnivač opština u najvećoj meri i odredbe člana 78. Zakona o radiodifuziji i Strategiju razvoja radiodifuzije u Srbiji do 2013., obavezni smo da naše građane informišemo o:
·    društvenim, političkim, kulturnim, naučnim, sportskim i svim drugim događajima
·    da poštujući pravo na drugačije mišljenje negujemo i podstičemo kulturu dijaloga
·    da doprinesemo negovanju i podsticanju svih oblika stvaralaštva koji doprinose podizanju nivoa kulture i umetnosti  a posebno očuvanju i negovanju jezika i kulture izražavanja
·    da proizvodimo i emitujemo emisije namenjene obrazovanju dece, mladih i svih onih koji prate naš program
·    da proizvodnjom i emitovanjem emisija namenjenih pripadnicima određenih nacionalnih zajednica doprinosimo razvijanju svesti građana o potrebi očuvanja kulturne baštine i zajedničkog života sa svim pripadnicima drugih kulturnih i nacionalnih zajednica.
·    da naš program obogatimo zabavnim sadržajima 


Struktura programa TV opštine Kovačica u brojkama

Po postojećoj šemi TV OK emituje program od 07:30 do 24:00, više od 60% emitovanog programa emitovano je na srpskom jeziku ili na jednom od jezika nacionalnih manjina koji je u upotrebi u opštini  Kovačica od čega više od 60% predsatvlja sopstvenu proizvodnju, informativni program čini oko 26%, dokumentarni 10%, obrazovni 6%, muzički i zabavni 25%, filmski i serijski oko 24%, marketinški oko 9 %.

Udeo stranog programa je oko 27 % i uglavnom se odnosi na filmski, serijski, dokumentarni program i pojedine spotove.

U proseku oko 18 % programa u toku jednog dana emitujemo na nekom od jezika nacionalnih manjina, strani sadržaji koje emiutujemo u okviru ovog programa ne prelaze više od 30%   programa. Po predloženoj programskoj šemi emitovanje programa bi počelo  u 07:00 a program bi završavao u 24:00, udeo programa na jezicima nacionalnih manjina povećao bi se na oko 25% od ukupno emitovanog programa, struktura programa se ne bi bitnije menjala obzirom da program na jezicima nacionalnih manjina po strukturi odgovara celokupnom programu TV OK.
TV OK rezija

Privreda opštine

Kontaktirajte nas

Kontakt
+381-13-661-016
Email : rtvkovacica @ gmail . com
Web : www.rtvok.com
Facebook RTVOK nalogYouTube RTVOK nalog