Rozvrh hodín od 04. mája do 08. mája

Štampa

04.05.2020/ pondelok
16.00 - piataci: dejepis - Srbsko v období antiky
16.30 - šiestaci: dejepis - protestantizmus
17.00 - druháci: matematika - delenie súčtu a rozdielu (cvičenie)
17.30 - siedmaci: biológia - sústava pohlavných ústrojov
18.00 - ôsmaci: biológia - energetická účinnosť05.05.2020/utorok
16.00- siedmaci: matematika - súradnicová sústava (pokračovanie)
16.30 - ôsmaci: matematika - výpočet niektorých prvkov valca
17.00 - tretiaci: matematika - meranie a miery
17.30 - šiestaci: biológia - dôkazy biologickej evolúcie
18.00 - šiestaci: zemepis - politická mapa po druhej svetovej vojne06.05.2020/streda
12.00 - piataci: matematika - násobenie zlomku prirodzeným číslom n
12.30 - prváci: matematika - sčítanie čísel
13.00 - siedmaci: chémia - chemické zákony
13.30 - ôsmaci: dejepis - koniec II svetovej vojny
14.00 – štvrtáci: matematika - násobenie a delenie (tekstuálne úlohy)07.05.2020/štvrtok
12.00 - šiestaci: matematika - nerovnice s násobením a delením racionálnych čísel
12.30 - ôsmaci: chémia - sacharídy
13.00 -  ôsmaci: zemepis - medzinárodná spolupráca Srbska
13.30 - siedmaci: dejepis - Srbsko na ceste k nezávislosti
14.00 - piataci: biológia - škodlivosť tabaku


08.05.2020/piatok:
16.00 - ôsmaci: fyzika - magnetické pole
16.30 - piataci: zemepis - vody na pevnine
17.00 - štvrtáci: príroda a spoločnosť - moja vlasť Srbsko
17 .30 - siedmaci: zemepis - Austrália
18.00 - tretiaci: príroda a spoločnosť - zdravá výživa
18.30 - siedmaci: fyzika - mechanická energia

 


RTV 2 / slovenský jazyk od 04. 05. 2020 v čase 7.45 -9. 45

pondelok/ streda pre 1. – 4. ročník, štvrtok/piatok pre 5. – 8. ročník